•   +370 620 21878
  •   Raudondvario pl. 101
  • lt  

PIRKIMO TAISYKLĖS

1. Sąvokos
2. Bendrosios nuostatos
3. Sutarties sudarymas
4. Prekės ir jų kainos
5. Atsiskaitymas už prekes
6. Prekių pristatymas
7. Prekių grąžinimas
8. Nekokybiškos prekės
9. Asmens duomenų tvarkymas
10. Baigiamosios nuostatos

1. SĄVOKOS
1.1. Pardavėjas – UAB Omnitekso prekyba, buveinės adresas Raudondvario pl. 101, Kaunas, juridinio asmens kodas 302320482, PVM mokėtojo kodas LT100004621319. Pardavėjo kontaktinė informacija pateikiama skiltyje „Kontaktai”.
1.2. Parduotuvė – elektroninė parduotuvė, esanti tinklalapyje adresu www.omniteksas.lt.
1.3. Pirkėjas – asmuo, užsisakantis arba įsigyjantis prekių Parduotuvėje.
1.4. Asmens duomenys – Pirkėjo duomenys, nurodyti Privatumo politikoje.
1.5. Privatumo politika – Pardavėjo patvirtintas dokumentas, kuriame numatytos pagrindinės nuostatos dėl Asmens duomenų rinkimo, kaupimo, tvarkymo ir laikymo ir kitų su tuo susijusių aspektų, naudojantis šia Parduotuve.
1.6. Taisyklės – šios pirkimo taisyklės, kuriose aprašomos nuostatos, susijusios su prekių įsigijimu Parduotuvėje.
1.7. Paskyra – Pirkėjo registravimosi Parduotuvėje rezultatas, dėl kurio sukuriama sąskaita, kurioje saugomi jo pateikti asmens duomenys ir duomenys apie užsakymus Parduotuvėje. 
1.8. Sutartis – Pirkėjo ir Pardavėjo sudaryta prekių pirkimo – pardavimo sutartis.


2. BENDROS NUOSTATOS
2.1. Taisyklės yra sudarytos siekiant nustatyti Pirkėjo ir Pardavėjo teises bei pareigas, atsakomybę bei kitas su prekių pirkimu - pardavimu Parduotuvėje susijusias nuostatas.
2.2. Prieš pradedant naudotis Parduotuve ir joje Pardavėjo teikiamais pasiūlymais Pirkėjas privalo atidžiai perskaityti ir susipažinti su šiomis Taisyklėmis. Įsigydamas prekes Parduotuvėje Pirkėjas patvirtina, kad jis sutinka su šių Taisyklių taikymu.
2.3. Taisyklės yra taikomos, kai Pirkėjas naudojasi Parduotuve: susipažįsta su Parduotuvėje siūlomų prekių asortimentu, užsako prekes, pateikia asmeninius duomenis užsakymui įvykdyti, apmoka užsakytas prekes, atsiima/gauna užsakytas prekes, skaito bei komentuoja Parduotuvėje esančią informaciją ir/ar atlieka bet kokius kitus veiksmus, susijusius su naudojimusi Parduotuve ir joje Pardavėjo teikiamais pasiūlymais.
2.4. Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai ar kitos neigiamos pasekmės kyla dėl to, kad Pirkėjas nesusipažino su Parduotuvės taisyklėmis, rekomendacijomis ar pateikta informacija, nors tokia galimybė jam buvo sudaryta.
2.5. Pardavėjas pasilieka teisę vienašališkai bet kuriuo metu Taisykles pakeisti ir jas paskelbti Parduotuvės tinklapyje.  Pakeitimai įsigalioja nuo Taisyklių paskelbimo momento ir galioja visiems po paskelbimo sudaromiems sandoriams.


3. SUTARTIES SUDARYMAS
3.1. Sutartis Parduotuvėje sudaroma elektronine forma, vadovaujantis Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. liepos 22 d. nutarimu Nr. 738 “Dėl LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2001 M. BIRŽELIO 11 D. NUTARIMO NR. 697 „DĖL MAŽMENINĖS PREKYBOS TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO” (toliau – Nutarimas).
3.2. Pirkti Parduotuvėje turi teisę: veiksnūs fiziniai asmenys; nepilnamečiai nuo keturiolikos iki aštuoniolikos metų amžiaus, turintys tėvų arba globėjų sutikimą, išskyrus atvejus, kai jie savarankiškai disponuoja savo pajamomis; juridiniai asmenys; taip pat visų aukščiau išvardytų asmenų teisėtai įgalioti atstovai. Pirkėjas, sutikdamas su šiomis Taisyklėmis, patvirtina, kad jis turi teisę pirkti Parduotuvėje.
3.3. Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta ir įsigalioja nuo to momento, kai Pirkėjas, Parduotuvėje suformavęs Prekių krepšelį, nurodęs prekių pristatymo adresą ir kitus reikalingus duomenis, pasirinkęs apmokėjimo būdą ir susipažinęs bei patvirtinęs savo sutikimą su šiomis Taisyklėmis, paspaudžia nuorodą „Patvirtinti užsakymą”. Tai atvejais, kai Pirkėjas nepritaria visoms ar daliai Taisyklių nuostatų, jis negali pateikti prekių užsakymo.
3.4. Po Sutarties sudarymo Pardavėjas išsiunčia Pirkėjui automatinį elektroninį pranešimą apie Pirkėjo pateikto užsakymo gavimą jame nurodydamas: užsakytas prekes, jų skaičių ir kainą bei užsakymo numerį. Pranešimas Pirkėjui išsiunčiamas Pirkėjo registracijos formoje arba pateikto užsakymo formoje nurodytu elektroninio pašto adresu.
3.5. Šios Taisyklės, Taisyklių sudedamąją dalį sudarantys Parduotuvėje paskelbti prekių Pristatymo, Apmokėjimo ir Grąžinimo aprašymai, informacija apie Pardavėją, taip pat Pardavėjo Pirkėjui išsiųstas elektroninis pranešimas apie užsakymo gavimą laikomi neatskiriama Sutarties tarp Pirkėjo ir Pardavėjo dalimi.
3.6. Kiekviena elektroniniu būdu tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudaryta Sutartis yra saugoma Parduotuvės duomenų bazėje.
3.7. Tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudaryta Sutartis galioja iki pilno šalių įsipareigojimų pagal Sutartį įvykdymo arba iki jos pasibaigimo šiose Taisyklėse nustatyta tvarka.


4. PREKĖS IR JŲ KAINOS
4.1. Kiekvienos Parduotuvėje parduodamos prekės savybės yra nurodomos prie prekės pateiktame aprašyme. Pardavėjas neatsako, jei Parduotuvėje esančios prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais neatitiks realios prekių spalvos, formos ar kitų parametrų dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatybių ir (ar) nustatymų.
4.2. Pardavėjas turi teisę bet kuriuo momentu neįspėjęs Pirkėjo keisti prekių pasiūlą Parduotuvėje.
4.3. Kiekvienos parduodamos prekės kaina yra pateikta eurais ir nurodyta Parduotuvėje prie atitinkamos prekės. Informacija apie prekės kainą taip pat pateikiama Pirkėjo suformuotame užsakyme bei Pardavėjo Pirkėjui išsiųstame elektroniniame pranešime apie užsakymo gavimą. Pardavėjas įsipareigoja prekes parduoti Pirkėjo užsakymo pateikimo Pardavėjui momentu galiojančiomis kainomis.
4.4. Į prekės kainą yra įskaičiuotas pridėtinės vertės mokestis (PVM).
4.5. Pardavėjas turi teisę savo nuožiūra nustatyti minimalų prekių krepšelio dydį, t. y. minimalią sumą, kurią pasiekus bus vykdomas Pirkėjo užsakymas.


5. ATSISKAITYMAS UŽ PREKES
5.1. Pirkėjas atsiskaito už prekes ir jų pristatymą vienu iš šių būdų:
5.1.1. Naudodamasis elektroninės bankininkystės sistema;
5.1.2. Kreditine/debetine banko kortele;
5.1.3. Grynaisiais pinigais prekių pristatymo metu;
5.1.4. Banko kortele atsiimdamas prekes.
5.2. Atsiskaitant už prekes ir jų pristatymą naudojantis banko paslaugomis Pirkėjui gali būti taikomi banko nustatyti komisiniai ir (ar) kiti mokesčiai už atliekamas operacijas.
5.3. Pardavėjas Pirkėjo pateiktą prekių užsakymą pradeda vykdyti tik gavęs pilną apmokėjimą už prekes ir jų pristatymą (išskyrus atvejį, kai Pirkėjas pasirinko atsiskaitymo grynaisiais pinigais prekių pristatymo metu būdą arba atsiskaitymo banko kortele atsiimant prekes būdą). Apmokėjimas laikomas atliktu, kai visa mokėtina suma gaunama ir įskaitoma Pardavėjo banko sąskaitoje.
5.4. Pirkėjas turi apmokėti už prekes ir jų pristatymą ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas po Sutarties sudarymo (išskyrus atvejį, kai Pirkėjas pasirinko atsiskaitymo grynaisiais pinigais prekių pristatymo metu būdą arba atsiskaitymo banko kortele atsiimant prekes būdą). Pirkėjui per pirmąsias 2 (dvi) darbo dienas neatlikus mokėjimo, Pirkėjo registracijos formoje arba pateikto užsakymo formoje nurodytu elektroninio pašto adresu Pirkėjui bus atsiųstas priminimas apie pateiktą prekių užsakymą ir būtinumą jį apmokėti. Pirkėjui neatsiskaičius už prekes ir jų pristatymą per 5 (penkias) darbo dienas po Sutarties sudarymo, laikoma, kad Pirkėjas atsisakė šios Sutarties, ir atitinkamas Pirkėjo užsakymas anuliuojamas apie tai informuojant Pirkėją jo registracijos formoje arba pateikto užsakymo formoje nurodytu elektroninio pašto adresu.
5.5. Pirkėjui pasirinkus atsiskaitymo grynaisiais pinigais prekių pristatymo metu būdą ar atsiskaitymo banko kortele atsiimant prekes būdą, už Prekes ir jų pristatymą Pirkėjas turi atsiskaityti su Pardavėju, kai Prekės pristatytos Pirkėjo nurodytu adresu, prieš prekių perdavimą Pirkėjui. Atsiskaitant grynaisiais svarbu turėti tikslią grynų pinigų sumą, reikalingą pilnam atsiskaitymui su Pardavėju.
5.6. Pardavėjas įsipareigoja suteikti Pirkėjui visą reikiamą ir teisingą informaciją, būtiną prekėms ir jų pristatymo paslaugoms apmokėti. Pardavėjas neprisiima jokios atsakomybės dėl bankų, kurių paslaugomis naudojantis buvo vykdomas Pirkėjo apmokėjimas Pardavėjui, netinkamai suteiktų paslaugų ir su tuo susijusių nuostolių. Taip pat Pardavėjas neprisiima jokios atsakomybės, kilusios dėl Pirkėjo padarytų klaidų formuojant ir vykdant mokėjimo pavedimą (pvz. neteisingo sąskaitos numerio nurodymo/ įvedimo, neteisingai pateikto užsakymo kodo ir kt.) ir su tuo susijusių nuostolių ir (ar) kitų neigiamų pasekmių.


6. PREKIŲ PRISTATYMAS
6.1. Prekes pristato Pardavėjas arba Pardavėjo pavedimu kurjerio paslaugas teikianti įmonė (toliau – Kurjeris). Prekių pristatymas vykdomas visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje, išskyrus Kuršių neriją, taip pat pristatymas vykdomas kitose šalyse: Latvija, Estija, Lenkija, Vokietija, Prancūzija, Airija, Jungtinė karalystė. Prekės pristatomos adresu, kurį Pirkėjas nurodė registracijos metu ar prekių užsakymo formoje.
6.2. Į Kuršių neriją prekės nepristatomos. Jei Pirkėjas vis tik pageidauja tartis dėl prekių pristatymo į Kuršių neriją, Pirkėjas turi teisę susisiekti dėl to su Pardavėju Parduotuvės skiltyje „Kontaktai“ nurodytais būdais ir susitarti dėl pristatymo sąlygų individualiai.
6.3. Įprastai prekės LIETUVOJE pristatomos Pirkėjui jo nurodytu adresu per 1 - 3 darbo dienas, į kitas šalis per 5 - 10 darbo dienų. Pirkėjas sutinka, jog išimties tvarka dėl nenumatytų aplinkybių prekių pristatymas gali vėluoti, tačiau bet kuriuo atveju prekės turi būti pristatytos ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų. Atsiradus nenumatytoms aplinkybėms Pardavėjas įsipareigoja kuo skubiau susisiekti su Pirkėju ir suderinti prekių pristatymo terminą. Prekių pristatymo terminas pradedamas skaičiuoti po to, kai Pardavėjas gauna Pirkėjo apmokėjimą už prekes ir jų pristatymo paslaugas (išskyrus atvejį, kai Pirkėjas pasirinko atsiskaitymo grynaisiais pinigais prekių pristatymo metu būdą arba atsiskaitymo banko kortele atsiimant prekes būdą). Jei Pirkėjas pasirinko atsiskaitymo grynaisiais pinigais prekių pristatymo metu būdą arba atsiskaitymo banko kortele atsiimant prekes būdą, prekių pristatymo terminas skaičiuojamas nuo Sutarties tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudarymo momento.
6.4. Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už vėlavimą pristatyti prekes, jei prekės Pirkėjui nepristatomos ar pristatomos pavėluotai dėl paties Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių (pvz., paaiškėjus, kad Pirkėjas nurodė ne tokį pristatymo adresą, ne tokį telefono numerį, ne tokį elektroninio pašto adresą, pasirinko ne tą paštomatą ir panašiai).
6.5. Jei prekių pristatymas ne dėl Pirkėjo kaltės ar su juo susijusių aplinkybių vėluoja daugiau kaip 10 (dešimt) darbo dienų ir šalims nepavyksta susitarti dėl prekių pristatymo terminų pratęsimo, Pirkėjas turi teisę atsisakyti Sutarties informuodamas apie tai Pardavėją elektroninio pašto adresu info@omniteksoprekyba.lt, o Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjui jo avansu sumokėtus pinigus (jei toks mokėjimas buvo atliktas) per 10 (dešimt) darbo dienų po Sutarties atsisakymo. Pinigai grąžinami į banko sąskaitą, iš kurios buvo atliktas mokėjimas, arba į kitą, Pirkėjo pranešime apie Sutarties atsisakymą nurodytą, Pirkėjo sąskaitą.
6.6. Prekės pristatomos darbo dienomis nuo pirmadienio iki penktadienio.
6.7. Jei dėl Pirkėjo kaltės arba nuo jo priklausančių aplinkybių šalių sutartu laiku prekių pristatymas ir perdavimas Pirkėjui neįvyko (pvz., pristačius prekes Pirkėjo nurodytu adresu, paaiškėjo, kad pristatymo adresas nurodytas klaidingai arba nurodytu adresu nerastas nei Pirkėjas, nei kitas prekes priimantis asmuo ir pan.), Pardavėjas arba jo pavedimu Kurjeris papildomai susisiekia su Pirkėju ir suderina su juo abiem šalims tinkamą naują pristatymo laiką. Už tokį pakartotinį prekių pristatymą Pardavėjas turi teisę pareikalauti iš Pirkėjo sumokėti papildomo pristatymo mokestį. Pirkėjui nepagrįstai nepriėmus prekių ir per jų pakartotinį pristatymą, laikoma, kad Pirkėjas atsisakė Sutarties, o Pirkėjo užsakymas anuliuojamas, apie tai informuojant Pirkėją jo registracijos formoje arba pateikto užsakymo formoje nurodytu elektroninio pašto adresu. Tokiu atveju Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjui pastarojo avansu sumokėtus pinigus (jei toks mokėjimas buvo atliktas) per 10 (dešimt) darbo dienų po Sutarties atsisakymo, iš grąžinamos sumos išskaitydamas visų vykdytų prekių pristatymo mokesčius. Pinigai grąžinami į banko sąskaitą, iš kurios buvo atliktas mokėjimas.
6.8. Pristačius prekes Pirkėjo nurodytu adresu prekės perduodamos Pirkėjui arba bet kuriam kitam Pirkėjo nurodytu adresu esančiam asmeniui. Pirkėjas patvirtina savo sutikimą, kad bet kuris Pirkėjo nurodytu prekių pristatymo adresu esantis asmuo (toliau – Pirkėjo atstovas) bus laikomas tinkamu asmeniu priimti prekes.
6.9. Prekių pristatymo metu Pirkėjas ar Pirkėjo atstovas privalo kartu su prekes pristačiusiu Pardavėju arba Kurjeriu patikrinti siuntos būklę (ar siuntos pakuotė nėra suglamžyta, sušlapusi, suplėšyta ar kitokiu būdu išoriškai pažeista), pačias prekes, jų kiekį ir kokybę. Pastebėjęs siuntos ir (ar) prekės išorinės išvaizdos pažeidimus, prekių asortimento ir (ar) kiekio neatitikimus, Pirkėjas ar Pirkėjo atstovas privalo apie tai pažymėti Pardavėjo arba Kurjerio pateiktame siuntos pristatymo patvirtinime (PVM sąskaitoje-faktūroje, krovinio važtaraštyje ar kitame analogiškame dokumente) bei surašyti ir kartu su Pardavėju arba Kurjeriu pasirašyti laisvos formos siuntos ir (ar) prekės pažeidimų/neatitikimų aktą. Jei Pirkėjas ar Pirkėjo atstovas neatliko šių veiksmų dalyvaujant Pardavėjui arba Kurjeriui, Pirkėjas neturi teisės reikšti pretenzijų Pardavėjui dėl siuntos ir (ar) prekių išorinės išvaizdos pažeidimų, prekių asortimento ir (ar) kiekio neatitikimų. Prekių perdavimo metu užfiksuoti pažeidimai / neatitikimai šalinami Pirkėjo ir Pardavėjo individualiai sutarta tvarka ir terminais.
6.10. Pirkėjui ar Pirkėjo atstovui be pastabų pasirašius siuntos pristatymo patvirtinimą (PVM sąskaitą -faktūrą, krovinio važtaraštį ar kitą analogišką dokumentą), laikoma, kad prekės pristatytos nepažeistoje siuntos pakuotėje, prekių asortimentas, kiekis ir kokybė atitinka Sutarties sąlygas.


7. PREKIŲ GRĄŽINIMAS
7.1. Pirkėjas turi teisę atsisakyti Parduotuvėje sudarytos Sutarties pranešdamas apie tai raštu Pardavėjui per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo prekių pristatymo dienos. Raštiškas Pirkėjo prašymas (parsisiųsti galite čia) dėl Sutarties atsisakymo turi būti pateiktas elektroninio pašto adresu info@omniteksoprekyba.lt
7.2. Pirkėjas gali pasinaudoti šių Taisyklių 7.1. punkte nurodyta savo teise atsisakyti Sutarties tik tuo atveju, jei grąžinama prekė atitinka šiuos reikalavimus:
7.2.1. Prekė negali būti dėvėta ar kitaip naudota, ji turi būti nesugadinta ir nepraradusi savo prekinės išvaizdos;
7.2.2. Prekė turi būti pateikta originalioje gamintojo pakuotėje (pakuotė gali būti pakitusi tik tiek, kiek buvo būtina norint apžiūrėti prekę) ir nepraradusi prekinės išvaizdos;
7.2.3. Prekė turi būti su visomis prikabintomis etiketėmis.
7.3. Grąžinamas prekes Pirkėjas turi pristatyti (kurjeriu ar įteikiant asmeniškai) Pardavėjui adresu Raudondvario pl. 101 LT-47148 Kaunas, Lietuva. Nurodytu adresu esančios parduotuvės darbo laikas: pirmadieniais - penktadieniais nuo 10 iki 18 val., šeštadieniais – nuo 10 iki 15 val.
7.4. Kartu su grąžinama preke Pirkėjas turi pateikti Pardavėjui pirkimą Parduotuvėje įrodantį dokumentą (PVM sąskaitą - faktūrą) bei prašymą grąžinti prekę, jei to nepadarė Taisyklių 71. punkte nurodytu būdu.
7.5. Pardavėjas, gavęs šių Taisyklių 7.1. punkte nurodytą raštišką Pirkėjo prašymą, per 10 (dešimt) darbo dienų CK 6.228-11 straipsnyje nustatyta tvarka grąžina Pirkėjui už prekes sumokėtus pinigus su sąlyga, kad grąžintos prekės atitiko šių Taisyklių 7.2. punkte nurodytus reikalavimus.
7.6. Praėjus daugiau kaip 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo prekės pristatymo dienos, kokybiškų prekių grąžinimui taikomos Nutarimo nuostatos, t.y. prekės gali būti grąžinamos tik Pardavėjui sutikus. Pirkėjas į Pardavėją gali kreiptis šių Taisyklių 7.1. – 7.5. punktuose nurodyta tvarka.
7.7. Vadovaujantis Nutarimo nuostatomis, negrąžinamomis (nekeičiamomis) prekėmis laikomos tokios įsigytos kokybiškos prekės kaip: audiniai, megzti vyriški, berniukų, moteriški arba mergaičių apatiniai drabužiai, kūdikių drabužėliai, siūti vyriški, berniukų, moteriški arba mergaičių apatiniai marškiniai, naktiniai marškiniai, pižamos ir panašūs dirbiniai.


8. NEKOKYBIŠKOS PREKĖS
8.1. Vadovaujantis Civilinio kodekso 6.363 straipsnio nuostatomis, pardavėjas visais atvejais garantuoja prekių kokybę (garantija pagal įstatymą). Pardavėjas atsako už daikto trūkumus, kurie išaiškėja per dvejus metus nuo daikto perdavimo, jeigu įstatymai ar sutartis nenumato ilgesnio termino. Pirkėjas, įsigijęs nekokybišką prekę, turi teisę per 2 metus nuo prekės pristatymo Pirkėjui pateikti Pardavėjui laisvos formos prašymą el. pašto adresu info@omniteksoprekyba.lt nurodydamas: vardą, pavardę, užsakymo numerį, kontaktinius duomenis (telefono nr. ir el. pašto adresą), banko sąskaitos numerį ir banko, kuriame yra ši sąskaita, pavadinimą, jeigu dėl Pirkėjo nurodyto reikalavimo gali reikėti grąžinti Pirkėjo sumokėtus pinigus už prekę ar dalį jų į Pirkėjo sąskaitą, ir vieną iš šių reikalavimų: pašalinti daikto trūkumus (pataisyti daiktą); pakeisti netinkamos kokybės prekę tinkamos kokybės preke; sumažinti prekės kainą; sugrąžinti sumokėtą kainą.
8.2. Prekės bus laikomos kokybiškomis, jeigu:
8.2.1. Prekės atitinka Pardavėjo pateiktą aprašymą ir turi tokias savybes kaip ir daiktas, kurį Pardavėjas pateikė kaip pavydį;
8.2.2. Prekės tinka naudoti tam, kam tokios rūšies daiktai paprastai naudojami;
8.2.3. Prekės tinka naudoti pagal konkrečią paskirtį, apie kurią Pardavėjas pranešė Pirkėjui sutarties sudarymo metu ir su kuria Pirkėjas sutiko;
8.2.4. Prekė atitinka kokybės rodiklius, kurie paprastai yra būdingi to paties pobūdžio daiktams ir kurių Pirkėjas gali pagrįstai tikėtis pagal daikto pobūdį.
8.3. Parduotuvėje parduodamos prekės gali būti pagamintos naudojant natūralias medžiagas, dėl to kai kurios prekių savybės – ruoželių variacijos, mezginio ar spalvos tekstūra - nėra laikomos defektais ar trūkumais.
8.4. Pateikus prašymą Taisyklių 8.1 punkte nurodytu būdu prekė gali būti grąžinama Taisyklių 7 punkte nurodyta tvarka. Gavęs prekę Pardavėjas apžiūrės grąžintą prekę, įvertins Pirkėjo reikalavimą ir pateiks Pirkėjui atsakymą el. pašto adresu, kuriuo buvo gautas prašymas.
8.5. Jei Pardavėjas nuspręs grąžinti Pirkėjo sumokėtus pinigus ar jų dalį, tai padarys ne vėliau kaip per 14 dienų nuo Pardavėjo atsakymo Pirkėjui išsiuntimo dienos. Atsakymą Pirkėjui Pardavėjas įsipareigoja pateikti per protingą terminą. Pardavėjui nusprendus grąžinti Pirkėjo už prekę sumokėtus pinigus ar jų dalį, bus padengiamos ir prekės grąžinimo išlaidos.


9. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS
9.1. Asmens duomenys tvarkomi Privatumo politikoje nurodyta tvarka ir sąlygomis.


10. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
10.1. Jei Pirkėjas bando pakenkti ir (ar) kenkia Parduotuvės sklandžiam darbui ir (ar) stabiliam veikimui ar pažeidžia savo įsipareigojimus, Pardavėjas turi teisę bet kada, be išankstinio įspėjimo, apriboti arba sustabdyti (nutraukti) Pirkėjo galimybę naudotis Parduotuvės paslaugomis.
10.2. Pardavėjas turi teisę laikinai ar neterminuotai sustabdyti (nutraukti) Parduotuvės veiklą apie tai neinformavęs Pirkėjo.
10.3. Komentuodamas ar siųsdamas rekomendaciją Pirkėjas atsako, kad bet kokia jo pateikta informacija yra teisinga, tiksli ar kitaip neklaidinanti, nepažeidžianti trečiųjų asmenų teisių bei Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimų. Komentuodamas ir siųsdamas rekomendaciją Pirkėjas prisiima atsakomybę už savo veiksmus.
10.4. Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo momentu ištrinti ir (ar) koreguoti Pirkėjo patalpintus komentarus, jei mano, kad Pirkėjas nesilaikė šių Taisyklių 9.3. punkte nurodytų reikalavimų.
10.5. Pirkėjas ir Pardavėjas susitaria, kad visa informacija, pateikiama Parduotuvės tinklapyje (įskaitant, bet neapsiribojant šiomis Taisyklėmis, prekių pristatymo, apmokėjimo ir grąžinimo aprašymais, informacija apie Pardavėją, siūlomų įsigyti prekių bei jų savybių aprašymais ir t.t.), laikoma pateikta Pirkėjui raštu.
10.6. Pardavėjas visus bet kurio pobūdžio pranešimus Pirkėjui siunčia jo registracijos formoje arba pateikto užsakymo formoje nurodytu elektroninio pašto adresu.
10.7. Pirkėjas visus bet kurio pobūdžio pranešimus, užklausas, skundus ir panašiai siunčia elektroninio pašto adresu info@omniteksoprekyba.lt. Pirkėjas turi teisę kreiptis į Pardavėją Pardavėjo veiklos adresu Raudondvario pl. 101, LT-47184, Kaunas, Lietuva.
10.8. Šios Taisyklės niekaip neriboja ir jokiais atvejais negali būti suprantamos kaip ribojančios Pirkėjo (vartotojo) teises, nustatytas Lietuvos Respublikos teisės aktuose. Šios Taisyklės sudarytos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais. Tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudarytai Sutarčiai taikoma Lietuvos Respublikos teisė.
10.9. Visi Pirkėjo ir Pardavėjo nesutarimai, kilę dėl Sutarties ar su ja kitaip susiję, sprendžiami šalių derybų būdu. Nepavykus susitarti, nesutarimai yra sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka. Pirkėjas, nesutinkantis su Pardavėjo sprendimu, turi galimybę pateikti prašymą/skundą Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai ar užpildyti prašymo formą Elektroninio ginčų sprendimo platformoje adresu ec.europa.eur/odr/.